علل، علائم و درمان بیماری سیاه سرفه یا سرفه مزمن

2657 بازدید
20 خرداد 97
عطارک

آخرین به روز رسانی 17 مهر 1398

با علل، علائم و درمان بیماری سیاه سرفه آشنا شوید

سیاه سرفـه ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ است که بر روی دستگاه ﺗﻨﻔﺴﯽ (به ویژه در کودکان زیر شش سال) تاثیر می گذارد و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺣﻤﻼت ﺷﺪﯾﺪ ﺳﺮﻓﻪ می تواند ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺒﻮدی ﮔﺮدد. قبل از رواج واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن، این بیماری اغلب در ﮐﻮدﮐﺎن زﯾﺮ 10 ﺳﺎل اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺎد. اﻧﺘﻘﺎل این ﺑﯿﻤﺎری از ﻃﺮﯾﻖ ذرات ﺗﻨﻔﺴﯽ اﺳﺖ و می تواند ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﺑﯿﻤﺎر ﮔﺮدد. دوره نهفتگی سیاه سرفه ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﯿﻦ 7 ﺗﺎ 20 روز اﺳﺖ. حال در ادامه این مقاله با علل، علائم و درمان بیماری سیاه سرفه یا سرفه مزمن آشنا شوید.

علل ﺑﯿﻤﺎری سیاه سرفه

ﻋﺎﻣﻞ اصلی این ﺑﯿﻤﺎری باکتری به نام ﺑﻮردﺗﻼ ﭘﺮﺗﻮزﯾﺲ (Bordetella pertussis) است. این باکتری که یک نوع ﮐﻮﮐﻮﺑﺎﺳﯿﻞ ﮔﺮم ﻣﻨﻔﯽ می باشد، ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺴﺮی بوده و با تنفس به بیمار منتقل می شود به محض ورود این باکتری ها به بدن انسان، آن ها شروع به ترشح سموم کرده و مانع عملکرد صحیح اندام های تنفسی می شوند.

 

علائم و درمان بیماری سیاه سرفه

علائم و درمان بیماری سیاه سرفه

 

ﻋﻼﺋﻢ ﺑﯿﻤﺎری سرفه مزمن (سیاه سرفه)

علائم مختلفی در ﺑﯿﻤﺎری سیاه سرفه وجود دارد که مهمترین آن ها عبارتند از:

  • سرفه ﻫﺎی ﻣﮑﺮر
  • سرفه خشک
  • آبریزش بینی
  • بی اﺷﺘﻬﺎﯾﯽ
  • احساس درد در گلو
  • ﺧﺴﺘﮕﯽ، ضعف و ﺑﯽ ﺣﺎﻟﯽ
  • احتقان بینی
  • تب بالا
  • احساس درد در قفسه سینه
  • استفراغ

راه های ﺳﺮاﯾﺖ

اﻧﺘﻘﺎل ﺑﯿﻤﺎری در اﺛﺮ ﺗﻤﺎس ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﺗﺮﺷﺤﺎت دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﻔﺲ اﻓﺮاد آﻟﻮده از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﻮا و اﺣﺘﻤﺎﻻ آب دﻫﺎن ﺻﻮرت می گیرد. در ﺟﻮاﻣﻊ واﮐﺴﯿﻨﻪ ﺷﺪه در اﻏﻠﺐ ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺎﮐﺘﺮی ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺧﺎﻧﻮاده و ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ واﻟﺪﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﺰل آورده می شود. اﻧﺘﻘﺎل ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ وﺳﺎﯾﻞ آﻟﻮده اﮔﺮ ﻫﻢ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ﻧﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﻋﻮاﻣﻞ اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪه خطر ابتلا به بیماری سرفه مزمن

به طور کلی افرادی که از سیستم ایمنی ضعیف برخوردار هستند مانند (زنان باردار، کودکان، افراد مسن و افراد مبتلا به بیماری های مزمن) بیشتر در معرض این بیماری قرار دارند. علاوه بر این، ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻫﺎ، بخصوص در اواﺧﺮ زﻣﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر، ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ خطر ابتلا و ﺷﺪت آن می شود. امروزه به دلیل واکسینه کردن گسترده، خطر ابتلا کاهش یافته اما همچنان این بیماری در مناطق فقیرنشین که در شرایط غیر سالم و ﻏﯿﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ زندگی می کنند، بسیار دیده می شود.

ﻋﻮارض ﺑﯿﻤﺎری

 ﺳﯿﺎه سرﻓﻪ می تواند ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺧﺘﻼل ﺧﻮاب، ذات اﻟﺮﯾﻪ، ﮐﺎﻫﺶ آب ﺑﺪن، ﮐﺎﻫﺶ وزن، ﺗﺸﻨﺞ و به ندرت منجر به ﺑﯿﻤﺎری ﻣﻐﺰی و ﻣﺮگ ﮔﺮدد. البته ﺷﺎﯾﻌﺘﺮﯾﻦ ﻋﻠﺖ ﻣﺮگ بیشتر در ﺷﯿﺮﺧﻮاران ﮐﻮﭼﮏ می باشد.

ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﯿﻤﺎری

ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻗﯿﻖ ﺑﺎ ﺟﺪاﮐﺮدن ﻋﺎﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎری از ﮐﺸﺖ ﺗﺮﺷﺤﺎت ﺣﻠﻘﯽ در ﻣﺮاﺣﻞ اول ﺣﻤﻠﻪ ﻫﺎی ﺑﯿﻤﺎری و ﺷﺮوع آﺑﺮﯾﺰش ﺑﯿﻨﯽ، ﺑﺮ روی ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی ﮐﺸﺖ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ داده می شود. از ﻧﻈﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺸﺖ و ﺟﺪاﮐﺮدن ﺑﺎﮐﺘﺮی “اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻃﻼﯾﯽ” ﺑﺮای ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺗﺸﺨﯿﺺ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری اﺳﺖ.

 

همچنین بخوانید:  درمان سرفه با استفاده از گیاهان دارویی

 

راه های ﮐﻨﺘﺮل بیماری سیاه سرفه

اﻟﻒ ) ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی سیاه سرفه

1- واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﺑﺎ واﮐﺴﻦ سه گانه (دﯾﻔﺘﺮی، ﮐﺰاز، ﺳﯿﺎه سرﻓﻪ) راه اﺻﻠﯽ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺑﯿﻤﺎری اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪای از ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺎﺳﺘﻪ اﺳﺖ. واﮐﺴﻦﻫﺎی ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد (واکسن های ﺳﻠﻮل ﮐﺎﻣﻞ؛ واﮐﺴﻦ ﻫﺎی ﺑﺪون ﺳﻠﻮل) ﻫﺴﺘﻨﺪ. واﮐﺴﻦﻫﺎی ﺑﺪون ﺳﻠﻮل، واﮐﻨﺶ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﮐﻤﺘﺮ اﯾﺠﺎد می کنند و ﺑﻪ اﻧﺪازه واﮐﺴﻦﻫﺎی ﺳﻠﻮل ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻣﯿﺰان اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ واﮐﺴﻦ ﺑﻌﺪ از 4 تا 12 ﺳﺎل ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا می کند. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﯿﻤﺎری در ﺳﻨﯿﻦ ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ و ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ ﻧﯿﺰ دﯾﺪه می شود.

2- ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﻤﺎران، ﺗﻤﺎس ها و ﻣﺤﯿﻂ

3- ﮔﺰارش ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﺤﻞ

 4- ﺟﺪاﺳﺎزی ﺑﯿﻤﺎر

5- ﮔﻨﺪ زداﯾﯽ ﻫﻤﺰﻣﺎن

6- ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ

7- ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺗﻤﺎس ها

8- ﺗﺤﻘﯿﻖ از ﺗﻤﺎس ﻫﺎ و ﻣﻨﺒﻊ آﻟﻮدﮔﯽ

9- درﻣﺎن اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ

 

علل، علائم و درمان بیماری سیاه سرفه

علل، علائم و درمان بیماری سیاه سرفه

ب) درﻣﺎن سیاه سرفه

درمان های خانگی سیاه سرفه

زردچوبه: زردچوبه حاوی مقدار زیادی آنتی اکسیدان است که باعث افزایش کارایی سیستم ایمنی بدن می شود. شما می توانید زردچوبه را با عسل مخلوط کرده و 2 بار در روز در اوایل صبح با معده خالی و شب ها قبل از خواب میل کنید.

عسل: عسل دارای خاصیت ضد عفونی کننده، ضد ویروسی و ضد میکروب است. مصرف یک قاشق غذاخوری عسل با یک لیوان آب گرم برای درمان سرفه مفید است. توصیه می شود در طول روز تا زمان متوقف شدن سرفه در فواصل زمانی منظم مصرف شود.

لیمو: لیمو حاوی مواد طبیعی است که به از بین بردن خلط، باکتری و ویروس ها کمک می کند و کار سیستم ایمنی بدن را تقویت می کند. برای درمان سیاه سرفه آب لیمو تازه را به همراه یک قاشق غذاخوری عسل به یک لیوان آب گرم افزوده و روزانه سه بار از آن مصرف کنید.

نسخه های گیاهی جهت درمان بیماری سیاه سرفه
نسخه اول

ابتدا 6 قاشق غذاخوری از گیاهان برگ باباآدم، گل بابونه، پر سیاوشان، گل بنفشه، خرگوشک، گل پنیرک، زوفا و ریشه شیرین بیان را به 4 لیوان آب جوش اضافه کنید. سپس، اجازه دهید به مدت 3 دقیقه بجوشد و پس از آن 30 دقیقه دم بکشد. در نهایت آن را صاف کرده و با مقداری عسل میل نمایید.

نسخه دوم

ابتدا 50 گرم ریشه شیرین بیان را به همراه 100 گرم عناب نیم کوب کرده و با مقدار مساوی از هریک از گیاهان دارویی نظیر گیاه پولک، پونه، اکلیل کوهی، گل گاو زبان، گل بابونه، بادرنجبویه، گل ختمی و گل بومادران مخلوط کنید. سپس، روزانه 3 تا 4 قاشق غذاخوری از این ترکیب در قوری ریخته و اجازه دهید به مدت 45 دقیقه دم بکشد. در نهایت آن را صاف کرده و بتدریج در طول روز میل کنید.

نسخه سوم

ابتدا 6 قاشق غذاخوری از گیاهان شقایق نعمانی، پامچال، شقایق، گل ختمی، اسطوخودوس و شیر گیاه را به 4 لیوان آب جوش اضافه کنید. سپس، اجازه دهید به مدت 3 دقیقه بجوشد و پس از آن 30 دقیقه دم بکشد. در نهایت آن را صاف کرده و با مقداری عسل میل نمایید.

جهت درمان سیاه سرفه علاوه بر نسخه های فوق، مصرف میوه انبه، جوشانده رازیانه، آویشن شیرازی، دمکرده اسطوخودوس، تاجریزی، جوشانده شکوفه شبدر، جوشانده ریشه زنبق، شربت شلغم، دمنوش های کاکوتی، بنفشه و ریحان نیز مفید می باشند. توجه داشته باشید که دوره ﻣﻌﻤﻮل درﻣﺎن 14 روز می باشد.

 

از شما متشکریم که تا انتهای این مقاله با ما همراه بودید. سوالات خود را در قسمت “نظرات” با ما در میان بگذارید، همچنین اگر ایده یا نظری در رابطه با این مطلب دارید، خوشحال می شویم آن را با ما در میان بگذارید.

 

پونه خشک را با خواص درمان سیاه سرفه، مقوی معده، کاهش وزن، ضد درد و اسپاسم، رفع بوی بد دهان، کاهش استرس و خستگی و افزایش انرژی، درمان بی خوابی، بدون هيچ اسانس و افزودنی شيميايی، از فروشگاه عطارک تهيه نماييد.

توجه

وب سایت عطارک در قبال نسخه های پیشنهادی و داروهای گیاهی ذکر شده، مسئولیتی نداشته و بهتر است قبل از استفاده، با پزشک و یا مشاور طب سنتی در تماس باشید.

پستهای مرتبط

هیچ
نظر ارسال شده است. لطفا شما هم نظری ارسال کنید.

0