سبد خرید 0

ﺧﻮراک ﻣﺮده ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮض و ﻣﺮگ و ﻏﺬای زﻧﺪه یعنی ﺳﻼﻣﺘﯽ

981 بازدید
19 تیر 97
عطارک

ﺧﻮراک ﻣﺮده ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮض و ﻣﺮگ و ﻏﺬای زﻧﺪه یعنی ﺳﻼﻣﺘﯽ ﮐﺎﻣﻞ و ﻃﻮل ﻋﻤﺮ

ﺑﺸﺮ دﯾﮕﺮ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﺘﺐ درﻣﺎﻧﯽ و رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﻧﺪارد. ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ را ﺑﺪاﻧﻨﺪ و ﺑﺲ و آن اﯾﻦ اﺳﺖ : ﻫﺮ ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻪ ﻃﺒﯿﻌﯽ و زﻧﺪه اﺳﺖ ﻏﺬای ﮐﺎﻣﻞ و ﺧﺪادادی اﺳﺖ و از ﻫﺮ ﺟﻬﺖ ﺑﯽﻧﻘﺺ و ﻋﯿﺐ ﮐﻪ ﺻﺪ درﺻﺪ ﺳﻼﻣﺘﯽ اﻧﺴﺎن و ﻃﻮل ﻋﻤﺮ وی را ﺗاﻣﯿﻦ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺗﻤﺎم ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ را از اﯾﻦ دﻧﯿﺎ رﯾﺸﻪﮐﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

وﻟﯽ ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ ﮐﻠﯿﻪ ﻏﺬاﻫﺎی مرده و ﺗﻤﺎم ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ زﻫﺮ ﮐﺸﻨﺪه ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪن اﻧﺴﺎن را ﺗﺪرﯾﺠﺎ ﻣﺴﻤﻮم ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺮگ و ﻧﺎﺑﻮدی ﻣﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪ. اوﻟﯽ ﮐﺎر ﺧﺪا و دوﻣﯽ ﮐﺎر ﺷﯿﻄﺎن اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻫﻤﯿﻦ ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﯾﺎﺧﺘﻪﻫﺎی ﺑﯽارزش و ﻣﻔﺖﺧﻮر ﺑﻪ ﺑﺪن مردهﺧﻮارﻫﺎ ﻧﻔﻮذ ﮐﺮده و روی ﻗﻠﺐ، رﯾﻪ، ﮔﺮدن و ﺷﮑﻢ آنﻫﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪ و ﻏﺬای مرده ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ. ﻫﺮ ﻓﺮد ﻋﺎﻗﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﻤﻞ اﯾﻦ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﮐﺎذب را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺷﯿﻄﺎن را ﮐُﺸﺘﻪ و از ﺑﺪن ﺧﻮد ﺑﯿﺮون ﺑﺮاﻧﺪ.

ﺧﻮراك ﻣﺮده ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮض و ﻣﺮگ و ﻏﺬای زﻧﺪه یعنی ﺳﻼﻣﺘﯽ

ﺧﻮراك ﻣﺮده ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮض و ﻣﺮگ و ﻏﺬای زﻧﺪه یعنی ﺳﻼﻣﺘﯽ

ﻫﯿﭻ مردهﺧﻮاری ﺑﻪ ﭘﯿﺮی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻧﻤﯽرﺳﺪ و ﺑﻪ ﻣﺮگ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻧﻤﯽﻣﯿﺮد. ﻫﻤﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻏﺬاﻫﺎی ﮐُﺸﺘﻪ ﺷﺪه، ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. آن ﻣﺎدری ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﻟﻘﻤﻪ ﯾﺎ ﺷﯿﺮ ﭘﺎﺳﺘﻮرﯾﺰه ﯾﺎ ﺷﯿﺮ ﺧﺸﮏ و ﯾﺎ ﻏﺬاﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ ﻧﻮزاد ﺧﻮد ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﮔﻨﺎﻫﺎن دﺳﺖ ﻣﯽزﻧﺪ و اﯾﻦ ﺑﭽﻪ در ﻫﺮ ﻣﻮﻗﻌﯽ ﯾﺎ در ﻫﺮ ﺳﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻣﺮﺿﯽ ﺑﺸﻮد، از ﯾﮏ ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ ﺳﺎده ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﺮض ﻣﺮگ آور ﻓﺮق ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ، ﮔﻨﺎﻫﮑﺎر ﺣﻘﯿﻘﯽ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اوﻟﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻮدك، او را ﻣﻌﺘﺎد ﺑﻪ ﻏﺬای ﻏﯿﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ. ﻣﺎدران ﻣﻬﺮﺑﺎن در ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﻮق ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻋﻤﯿﻖ ﻧﻤﻮده و ﺑﻌﺪ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ. ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ از ﻏﺬاﻫﺎی مرده و ﻣﺮگ آور دﺳﺖ ﺑﺮدارﻧﺪ و ﺣﺎﺿﺮﻧﺪ ﺑﺮای ﯾﮏ ﺑﺸﻘﺎب ﻏﺬا ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﺑﮑﻨﻨﺪ ﻣﺨﺘﺎرﻧﺪ وﻟﯽ آنﻫﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻋﺰﯾﺰان ﺧﻮد را ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺮگ و ﻧﺎﺑﻮدی ﺑﮑﺸﺎﻧﻨﺪ.

 

همچنین بخوانید: با ﺑﺪن اﺻﻠﯽ و ﺑﺪن دروﻏﯽ آشنا شوید

 

آنﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺮﯾﺤﺎ درك ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻏﺬای مرده ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﺮض، ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ و ﻣﺮگ اﺳﺖ، وﻟﯽ ﻏﺬای زﻧﺪه ﻧﺒﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺳﻼﻣﺘﯽ، ﻧﺸﺎط و ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. آﻧﻘﺪر ﮐﻪ درﺑﺎره ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻮدن ﻟﺒﻨﯿﺎت ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎز ﻫﻢ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﯿﻨﯽ ﻣﺮدم اﺳﺖ. ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﺮر ﻟﺒﻨﯿﺎت ﻧﺴﺒﺘﺎ ﮐﻤﺘﺮ از ﺿﺮر ﻏﺬاﻫﺎی ﮔﻮﺷﺘﯽ و ﭼﺮﺑﯽدار ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

بخشی از کتاب زﻧﺪه ﺧﻮاری (ﺧﺎم ﺧﻮاری) نویسنده : آ .د .آواﻧﺴﯿﺎن

 

از شما متشکریم که تا انتهای این مقاله با ما همراه بودید. سوالات خود را در قسمت “نظرات” با ما در میان بگذارید، همچنین اگر ایده یا نظری در رابطه با این مطلب دارید، خوشحال می شویم آن را با ما در میان بگذارید.

 

کینوا رنگی  را با خواص  تسکین دردهای میگرنی، مقابله با دیابت نوع۲، ضد پیری، کاهش خطر ابتلا به بیماری های قلبی ، مقابله با مشکلات گوارشی، لاغر کننده ، بدون هيچ اسانس و افزودنی شيميايی، از فروشگاه عطارک تهيه نماييد.

توجه

وب سایت عطارک در قبال نسخه های پیشنهادی و داروهای گیاهی ذکر شده، مسئولیتی نداشته و بهتر است قبل از استفاده، با پزشک و یا مشاور طب سنتی در تماس باشید.

پستهای مرتبط

هیچ نظر ارسال شده است.

| شما هم نظری ارسال کنید.

0