topNotif

همه چیز درباره فلج اطفال

1945 بازدید
16 خرداد 97
سمانه
بروزرسانی شده در تاریخ 5 دی 1400

همه چیز درباره فلج اطفال (poliomyelitis) (پیشگیری و معالجه)

فلج اطفال یا ﭘﻮﻟﯿﻮ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری ﻋﻔﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺄ وﯾﺮوﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﻧﺴﺎن را آﻟﻮده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. وﯾﺮوس ﻋﺎﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎري ﺳﻪ ﻧﻮع اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻧﻮع می تواند ﺑﺎﻋﺚ ﺑﯿﻤﺎري ﺷﻮد. ﺳﺮاﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎري از اﻧﺴﺎن ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﯿﺶ از 90 درﺻﺪ ﻣﻮارد ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﺪون ﻋﻼﻣﺖ ﺑﻮده ﯾﺎ ﻋﻼﯾﻢ ﺧﻔﯿﻒ دارﻧﺪ و ﮐﻤﺘﺮ از 1 درﺻﺪ ﻣﻮارد ﺑﯿﻤﺎري ﻋﻼﯾﻢ ﻓﻠﺠﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ. 5 ﺗﺎ 10 درﺻﺪ ﻣﻮارد ﺑﻪ دﻟﯿﻞ درﮔﯿﺮی ﻋﻀﻼت ﺗﻨﻔﺴﯽ ﻣﺮگ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد. اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎري در ﻫﺮ ﺳﻨﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد وﻟﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻮدﮐﺎن و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﮔﺮوه زﯾﺮ 5 ﺳﺎل را درﮔﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

راه های ﺳﺮاﯾﺖ : اﻧﺘﻘﺎل اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎري از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻤﺎس ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ (ﻣﺪﻓﻮﻋﯽ – دﻫﺎﻧﯽ و ﺗﺮﺷﺤﺎت ﺗﻨﻔﺴﯽ) ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

دوره ﮐﻤﻮن : ﺑﯿﻤﺎري 3 – 45 روزه ( ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﯿﻦ 1 ﺗﺎ دو ﻫﻔﺘﻪ) ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻋﻼﯾﻢ ﺑﯿﻤﺎری فلج اطفال :

ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺗﺐ، ﺳﺮدرد، ﺧﺴﺘﮕﯽ، اﺳﺘﻔﺮاغ و ﯾﺒﻮﺳﺖ و در ﺻﻮرت ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺷﺪﯾﺪ ﺑﯿﻤﺎري درد ﺷﺪﯾﺪ ﻋﻀﻼﻧﯽ، ﺳﻔﺘﯽ ﮔﺮدن ﺑﺎ ﯾﺎ ﺑﺪون ﻓﻠﺞ ﺷﻞ ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻧﻘﺺ اﯾﻤﻨﯽ، ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ، ﺗﺰرﯾﻘﺎت داﺧﻞ ﻋﻀﻼﻧﯽ، ﺗﺎﻧﺴﯿﻠﮑﺘﻮﻣﯽ، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺪﯾﺪ و ﺗﺮوﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﻓﺮم ﻓﻠﺠﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

دوره واﮔﯿﺮي : ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ وﯾﺮوس دﻓﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد، اﺣﺘﻤﺎل واﮔﯿﺮي ﺑﯿﻤﺎري وﺟﻮد دارد. وﯾﺮوس ﭘﻮﻟﯿﻮ در ﺗﺮﺷﺤﺎت ﺣﻠﻖ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ و ﺑﺪون ﻋﻼﻣﺖ در 36 ﺳﺎﻋﺖ اول و در ﻣﺪﻓﻮع 2 ﺗﺎ 3 ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ. اﻏﻠﺐ ﺑﯿﻤﺎران در روز ﻫﺎي اول ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﺷﺮوع ﻋﻼﯾﻢ، ﻋﻔﻮﻧﺖ زا ﻫﺴﺘﻨﺪ.

درﻣﺎن بیماری فلج اطفال :

در ﻧﻮع ﻏﯿﺮ ﻓﻠﺠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﭘﻮﻟﯿﻮ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﻧﻤﯽ ﺷﻮد وﻟﯽ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮوز ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮي ﭘﻮﻟﯿﻮ درﻣﺎن ﺑﺎ مسکن ها، اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺗﺎ ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪن ﺗﺐ، ورزش ﻧﮑﺮدن ﺑﻪ ﻣﺪت 2 ﺗﺎ 3 ﻫﻔﺘﻪ و ﻋﺪم ﺗﺰرﯾﻖ ﻋﻀﻼﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد. در ﻧﻮع ﻓﻠﺠﯽ ﺑﻌﻠﺖ وﺟﻮد ﺧﻄﺮ وﻗﻔﻪ ﺗﻨﻔﺴﯽ، ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺴﺘﺮي ﮔﺮدد.

ﻧﺤﻮه ﮔﺰارش دﻫﯽ : ﮔﺰارش دﻫﯽ ﻓﻮري ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

همه چیز درباره فلج اطفال

همه چیز درباره فلج اطفال

اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎر و اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﺑﯿﻤﺎر :

  • ﮔﺰارش ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن.
  • ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮم ﻣﻮرد ﻣﻈﻨﻮن ﺑﻪ ﻓﻠﺞ ﺷﻞ ﺣﺎد در ﻣﺪت ﮐﻤﺘﺮ از 48 ﺳﺎﻋﺖ از زﻣﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﮔﺰارش (در ﻣﺪت ﮐﻤﺘﺮ از 7 روز از ﺑﺮوز ﻓﻠﺞ).
  • درﯾﺎﻓﺖ دو ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺪﻓﻮع ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ 24 ﺳﺎﻋﺖ در ﻣﺪت ﮐﻤﺘﺮ از 14 روز از ﺷﺮوع ﻓﻠﺞ (در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﯾﺒﻮﺳﺖ و ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي ﺗﺎ روز 13 ﺑﻌﺪ از ﻓﻠﺞ، دو ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮاب رﮐﺘﺎل ﺗﻬﯿﻪ ﺷﻮد).
  • ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﻤﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در 4 – 8 درﺟﻪ ﺳﺎنتیگراد و ﯾﺎ ﻧﮕﻬﺪاري در 20- درﺟﻪ اﺳﺖ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻇﺮف 72 ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ارﺳﺎل ﺷﻮﻧﺪ.

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺪﻓﻮع ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻓﻠﺞ ﺷﻞ ﺣﺎد :

  • ﺣﺪاﻗﻞ 10ﮔﺮم ﺑﺎﺷﺪ (ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻧﺎﺧﻦ ﺷﺴﺖ).
  • دو ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺪﻓﻮع ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ 24 ﺳﺎﻋﺖ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و در ﻣﺪت 14 روز ﺑﻌﺪ از ﻓﻠﺞ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﻮد.
  • ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎید در ﻇﺮف درب دار ﻗﺮار داده ﺷﻮﻧﺪ.
  • ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﻤﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎد در 8 – 4 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد و ﯾﺎ ﻧﮕﻬﺪاري در 20- درﺟﻪ اﺳﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎید ﻇﺮف 72 ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ارﺳﺎل ﺷﻮﻧﺪ.
  • ارﺳﺎل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻣﺪت ﮐﻤﺘﺮ از ﺳﻪ روز از ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي ﺑﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه.
  • ﭘﯿﮕﯿﺮي روز 60 ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم ﺑﯿﻤﺎران ﻣﻈﻨﻮن ﺑﻪ ﻓﻠﺞ ﺷﻞ ﺣﺎد در ﺧﺼﻮص ﻓﻠﺞ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه.

 

همچنین بخوانید:  اهمیت چکاپ های پزشکی در سلامت بدن

 

٢-اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺑﺮاي اﻃﺮاﻓﯿﺎن و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ :

ﺑﺮرﺳﯽ اﻃﺮاﻓﯿﺎن از ﻧﻈﺮ ﻣﻮرد ﻣﺸﺎﻫﺪه:

در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﯾﮑﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺮ ﺑﺎﯾﺪ از 5 ﻧﻔﺮ از اﻃﺮاﻓﯿﺎن زﯾﺮ 5 ﺳﺎل (ﻣﻨﻈﻮر ﮐﻮدﮐﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺮد ﻣﻈﻨﻮن ﺑﻪ ﻓﻠﺞ ﺷﻞ ﺣﺎد در ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ) ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺪﻓﻮع درﯾﺎﻓﺖ و ﺑﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ارﺳﺎل ﺷﻮد. ﻣﻮرد ﻣﻈﻨﻮن (Hot Case ﭘﺮﺧﻄﺮ) ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد (در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻓﻠﺞ ﺷﻞ ﺣﺎد ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻢ زﻣﺎن واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ 1 و 2 و ﯾﮑﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه در ﺑﻨﺪ سوم ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮرد ﭘﺮ ﺧﻄﺮ ﻣﺤﺴﻮب می شود:

1-ﺳﻦ ﮐﻤﺘﺮ از 5ﺳﺎل 2-وﺟﻮد ﻋﻼﺋﻢ ﺗﯿﭙﯿﮏ ﭘﻮﻟﯿﻮ (وﺟﻮد ﺗﺐ در زﻣﺎن ﺑﺮوز ﻓﻠﺢ، ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪن ﻓﻠﺞ در ﮐﻤﺘﺮ از 4 روز، وﺟﻮد ﻓﻠﺞ ﻏﯿﺮ ﻗﺮﯾﻨﻪ. 3-ﺳﺎﺑﻘﻪ واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﻧﺎﻗﺺ ﯾﺎ ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻦ ﺑﻪ گروه های ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﭘﺮ ﺧﻄﺮ ﻧﻈﯿﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ، ﭘﻨﺎه ﺟﻮﯾﺎن و…. ﯾﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ اﻓﺮادي از ﮐﺸﻮرﻫﺎي آﻧﺪﻣﯿﮏ ﭘﻮﻟﯿﻮ

در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ از ﺑﯿﻤﺎر ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻓﻠﺞ ﺷﻞ ﺣﺎد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺪﻓﻮع ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ از اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺪﻓﻮع ﺗﻬﯿﻪ و ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ارﺳﺎل ﺷﻮد.

در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﯾﮏ ﻣﻮرد ﻗﻄﻌﯽ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ وﯾﺮوس وﺣﺸﯽ ﻓﻠﺞ اﻃﻔﺎل در ﮐﺸﻮر ﭘﯿﺪا ﺷﻮد ﺷﺮاﯾﻂ اﭘﯿﺪﻣﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ می شود و ﺿﻤﻦ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻈﺎم ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻓﻠﺞ ﺷﻞ ﺣﺎد در اﺳﺘﺎن ﻣﺤﻞ ﺑﺮوز ﺑﯿﻤﺎري، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت اﯾﻤﻦ ﺳﺎزي ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﮐﻮدﮐﺎن زﯾﺮ 5 ﺳﺎل آن اﺳﺘﺎن و استان های ﻣﺠﺎور در ﮐﻤﺘﺮ از 28 روز اﻧﺠﺎم می شود. ﺣﺠﻢ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪود 2 – 5 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﻮدك را ﭘﻮﺷﺶ دﻫﺪ و در 3 ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﯾﮏ ﻣﺎه واﮐﺴﻦ ﺧﻮراﮐﯽ ﺗﺠﻮﯾﺰ می شود.

واکسن های ﺳﺎﺧﺘﻪ در ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﯾﮑﺴﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮاي اﯾﻨﮑﻪ وﯾﺮوس فلج اطفال از ﻣﺤﯿﻂ زﻧﺪﮔﯽ رﯾﺸﻪ ﮐﻦ ﺷﻮد واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺨﺸﯽ از آن اﺳﺖ. ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺣﺬف وﯾﺮوس وﺣﺸﯽ ﻓﻠﺞ از ﻣﺤﯿﻂ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ وﯾﺮوس وﺣﺸﯽ ﻓﻠﺞ در ﻃﺒﯿﻌﺖ وﺟﻮد دارد. ﻣﺪﻓﻮع آﻟﻮده ﺑﻪ وﯾﺮوس وﺣﺸﯽ ﺗﺎ ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎ آﻟﻮده ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ. فاضلاب ها، ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ آﻟﻮده و دﺳﺖ آﻟﻮده ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ وﯾﺮوس را ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﺪ. رﻋﺎﯾﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ، ﺷﺴﺘﻦ دست ها و داﺷﺘﻦ ﻣﺤﯿﻂ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺗﺎ ﺣﺪي از اﻧﺘﻘﺎل وﯾﺮوس وﺣﺸﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﻧﺪﮔﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻣﯽ ﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ آﻧﺮا ﮐﺎﻣﻼ از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد. ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎﯾﺪ اﺻﻼ وﯾﺮوس وﺣﺸﯽ در ﻣﺤﯿﻂ و ﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ از راه های ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ رﯾﺸﻪ ﮐﻨﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ.

واﮐﺴﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﻮراﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد از وﯾﺮوﺳﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ وﺣﺸﯽ ﻧﯿﺴﺖ، وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﻮدك واﮐﺴﻦ ﺧﻮراﻧﺪه ﺷﺪ وﯾﺮوس واﮐﺴﻦ وارد ﺑﺪن ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺪن ﮐﻮدك از راه ﻣﺪﻓﻮع ﮐﻮدك وارد ﻣﺤﯿﻂ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﺤﯿﻂ را ﺑﺮاي زﻧﺪﮔﯽ وﯾﺮوس وﺣﺸﯽ اﺷﻐﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻢ ﮐﻢ وﯾﺮوس وﺣﺸﯽ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ از اﻃﺮاف ﻣﺎ دور ﻣﯽ ﺷﻮد و رﯾﺸﻪ ﮐﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

 

از شما متشکریم که تا انتهای این مقاله با ما همراه بودید. سوالات خود را در قسمت “نظرات” با ما در میان بگذارید، همچنین اگر ایده یا نظری در رابطه با این مطلب دارید، خوشحال می شویم آن را با ما در میان بگذارید.

 

عرق افسنتین را با خواص مقوی قلب، تب بر، مدر بول، ضد کرم های لوله ای و بسیار انگل های دیگر، اشتها آور، قابض، اسهال های سرد مزاج، دافع صفرا ، بدون هيچ اسانس و افزودنی شيميايی، از فروشگاه عطارک تهيه نماييد.

توجه

وب سایت عطارک در قبال نسخه های پیشنهادی و داروهای گیاهی ذکر شده، مسئولیتی نداشته و بهتر است قبل از استفاده، با پزشک و یا مشاور طب سنتی در تماس باشید.

پستهای مرتبط

هیچ
نظر ارسال شده است. لطفا شما هم نظری ارسال کنید.

0