topNotif

علائم و راه های درمان بیماری آبله مرغان

2857 بازدید
19 خرداد 97
عطارک
بروزرسانی شده در تاریخ 26 آذر 1400

با نشانه ها، علائم و راه های درمان بیماری آبله مرغان آشنا شوید.

آبله مرغان از ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﺧﻔﯿﻒ و ﺑﺴﯿﺎر واﮔﯿﺮدار اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻪ در ﮐﻮدﮐﺎن ﺷﺎﯾﻊﺗﺮ اﺳﺖ، ﺑﺪﺳﺖ وﯾﺮوس ﻫﺮﭘﺲ زوﺳﺘﺮ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد.

ﻋﻼﺋﻢ ﺑﯿﻤﺎری آبله مرغان : 

ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی زﯾﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﮐﻮدﮐﺎن، ﺧﻔﯿﻒ بوده وﻟﯽ در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن، ﺷﺪﯾﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

 • ﺧﺎرش ﺳﻄﺤﯽ ﭘﺲ از ﯾﮏ روز ﺗﺐ
 • درد ﺷﮑﻤﯽ ﯾﺎ اﺣﺴﺎس ﻧﺎﺧﻮﺷﯽ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﮐﻪ 1 – 2 روز ﺑﻪ درازا ﻣﯽﮐﺸﺪ.
 • ﺑﺜﻮرات ﭘﻮﺳﺘﯽ، ﮐﻪ ﮐﻢ وﺑﯿﺶ در ﻫﺮ ﺟﺎی ﺑﺪن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺪﯾﺪ آﯾﺪ، از آن ﻣﯿﺎن روی ﭘﻮﺳﺖ ﺳﺮ، آﻟﺖ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ، و داﺧﻞ دﻫﺎن، ﺑﯿﻨﯽ، ﮔﻠﻮ، ﯾﺎ ﻣﻬﺒﻞ. ﺗﺎولﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻧﻮاﺣﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﺘﺮدهای از ﭘﻮﺳﺖ ﮔﺴﺘﺮده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ، وﻟﯽ در دﺳﺖ و ﭘﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﺗﺎول ﻫﺎ در 24 ﺳﺎﻋﺖ ﻣﯽﺗﺮﮐﻨﺪ و در ﻣﺤﻞ آﻧﻬﺎ دﻟﻤﻪ ﭘﺎﯾﻪ رﯾﺰی ﻣﯽﺷﻮد. ﻫﺮ 3 – 4 روز ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎﯾﯽ از ﺗﺎولﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﻨﺪ. ﺑﺜﻮرات اﺑﺘﺪا روی ﺗﻨﻪ، ﺳﭙﺲ ﺳﺮ و ﺻﻮرت و ﺑﺎ ﺷﯿﻮع ﮐﻤﺘﺮی روی دﺳﺖ و ﭘﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ . ﺑﺜﻮرات اﺑﺘﺪا ﭘﺎﭘﻮﻟﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ وزﯾﮑﻮل و ﭘﻮﺳﺘﻮل و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﺑﻪ ﮐﺮاﺳﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﭘﺎﭘﻮﻟﻬﺎ و وزﯾﮑﻮلﻫﺎ در زﻣﯿﻨﻪای ارﯾﺘﻤﺎﺗﻮ ﻗﺮار دارﻧﺪ. از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺑﺜﻮرات اﺑﻠﻪ ﻣﺮﻏﺎن، ﻇﻬﻮرﺳﺮﯾﻊ اﻧﻬﺎ و ﻧﯿﺰ وﺟﻮد ﻫﻤﺰﻣﺎن ﭘﺎﭘﻮل وزﯾﮑﻮل و ﮐﺮاﺳﺖ در ﯾﮏ زﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺧﺎرش ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﯿﻤﺎران وﺟﻮد دارد. وزﯾﮑﻮل ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﻣﺨﺎﻃﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 • در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﯾﮏ ﺳﺮی ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ آﻧﻔﻠﻮآﻧﺰا، ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ.

**ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺗﻨﻪ از ﻋﻼﺋﻢ آﺑﻠﻪ ﻣﺮﻏﺎن اﺳﺖ.*

دﻟﯿﻞ ﺑﯿﻤﺎری آبله مرغان :

دﻟﯿﻞ ﺑﯿﻤﺎری ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﺎ وﯾﺮوس ﻫﺮﭘﺲ زوﺳﺘﺮ اﺳﺖ. ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮع آن در ﺳﻦ 5 ﺗﺎ 10 ﺳﺎﻟﮕﯽ اﺳﺖ. اﯾﻦ وﯾﺮوس از راه ﻗﻄﺮهﻫﺎی رﯾﺰ در ﻫﻮا ﯾﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺿﺎﯾﻌﺎت ﭘﻮﺳﺘﯽ، از ﻓﺮد ﺑﯿﻤﺎر اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ. ﺑﯿﻤﺎری ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﺴﺮی اﺳﺖ و اﻧﺘﻘﺎل آن ﺑﯿﺸﺘﺮ از راه ﻗﻄﺮات ﺗﻨﻔﺴﯽ و ﻫﻮا ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد.

علائم و راه های درمان بیماری آبله مرغان

علائم و راه های درمان بیماری آبله مرغان

وﯾﺮوس در وزﯾﮑﻮﻟﻬﺎ ﻫﻢ وﺟﻮد دارد و ﻟﺬا ﺑﯿﻤﺎری از 24 ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺑﺜﻮرات ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺿﺎﯾﻌﺎت دﻟﻤﻪ ﺑﺒﻨﺪد، ﻣﺴﺮی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد (ﺑﯿﻦ 7 ﺗﺎ 8 روز). ﺑﯿﻤﺎری ﻏﺎﻟﺒﺎ در زﻣﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد. ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم وزﯾﮑﻮﻟﻬﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ دﻟﻤﻪ ﻧﺸﻮﻧﺪ ﮐﻮدك ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮود. ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ آﺑﻠﻪ ﻣﺮﻏﺎن ﮐﻪ ﺑﺴﺘﺮی ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ در اﻃﺎﻗﯽ اﯾﺰوﻟﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ از اﻧﺘﻘﺎل ﻫﻮاﯾﯽ وﯾﺮوس ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد.

دوره نهفتگی بیماری : دوره ﻧﻬﻔﺘﻪ ﺑﯿﻤﺎری، 7 – 21 روز اﺳﺖ. اﮔﺮ ﻣﺎدر ﯾﮏ ﻧﻮزاد ﭘﯿﺸﺘﺮ ﯾﺎ در ﺣﯿﻦ ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ آﺑﻠﻪ ﻣﺮﻏﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﮐﻮدك وی ﺗﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺎه در ﺑﺮاﺑﺮ آﺑﻠﻪ ﻣﺮﻏﺎن اﯾﻤﻨﯽ دارد. وﻟﯽ اﯾﻦ اﯾﻤﻨﯽ در 4 – 12 ﻣﺎه ﭘﺲ از زاﯾﺶ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.

ﻋﻮاﻣﻞ اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪه ﺧﻄﺮ :

ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی داروﻫﺎی ﺳﺮﮐﻮب ﮐﻨﻨﺪه دﺳﺘﮕﺎه اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺪن-ﺑﯿﻤﺎری در ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻧﻮزادان، ﺑﺎﻟﻐﯿﻦ و اﻓﺮاد دﭼﺎر ﻧﻘﺺ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺪﯾﺪ اﺳﺖ.

 

همچنین بخوانید: درمان خارش آبله مرغان با روش های خانگی و طبیعی

 

ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از بیماری آبله مرغان : 

در اﺑﺘﺪای ﺳﺎل های 1970 در ﮐﺸﻮر ژاﭘﻦ واﮐﺴﻨﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم Varivax ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺮﺗﺐ از ﺳﺎل 1986 در ژاﭘﻦ و از ﺳﺎل 1995 در آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﺘﺠﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ. ﺑﻌﺪ از اﺳﺘﻔﺎده اﻧﺒﻮه اﯾﻦ واﮐﺴﻦ در اﯾﻦ دو ﮐﺸﻮر ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری آﺑﻠﻪ ﻣﺮﻏﺎن، ﭼﻪ در اﻓﺮاد واﮐﺴﯿﻨﻪ و ﭼﻪ در اﻓﺮادی ﮐﻪ واﮐﺴﻦ را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮده اﻧﺪ، ﺑﻪ ﻃﻮر ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ.

ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر :

ﺑﻬﺒﻮد ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮدی; ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ در 7 – 10 روز ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ وﻟﯽ در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن اﯾﻦ ﻣﺪت ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ و اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز ﻋﻮارض در آنﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ. ﭘﺲ از ﺑﻬﺒﻮد، ﻓﺮد ﺑﺮای ﺗﻤﺎم زﻧﺪﮔﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ آﺑﻠﻪ ﻣﺮﻏﺎن اﯾﻤﻨﯽ دارد. ﮔﺎﻫﯽ ﭘﺲ از ﻃﯽ ﺷﺪن ﺳﯿﺮ ﺑﯿﻤﺎری آﺑﻠﻪ ﻣﺮﻏﺎن، وﯾﺮوس در ﺑﺪن ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻔﺘﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ (ﭼﻪ ﺑﺴﺎ در رﯾﺸﻪ اﻋﺼﺎب ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﺨﺎع). اﯾﻦ وﯾﺮوس ﺧﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﻌﺪ دوﺑﺎره ﺑﯿﺪار ﺷﺪه و ﺑﯿﻤﺎری زوﻧﺎ را اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﻋﻮارض اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ :

 • ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﺑﺮ روی ﺗﺎول ﻫﺎی آﺑﻠﻪ ﻣﺮﻏﺎن
 • ﺷﺎﯾﻌﺘﺮﯾﻦ ﻋﺎرﺿﻪ آﺑﻠﻪ ﻣﺮﻏﺎن، ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﺟﻠﺪی اﺳﺖ.
 • ﻋﻔﻮﻧﺖ وﯾﺮوﺳﯽ ﭼﺸﻢ ﻧﺪرﺗﺎً آﻧﺴﻔﺎﻟﯿﺖ (اﻟﺘﻬﺎب ﯾﺎ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻣﻐﺰ).
 • اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز زوﻧﺎ ﺳﺎل ﻫﺎ ﺑﻌﺪ در دوران ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ.
 • ﻧﺪرﺗﺎً ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪن ﺟﺎی ﺗﺎول، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﺎول ﻋﻔﻮﻧﯽ ﺷﻮد.
 • ﻣﯿﻮﮐﺎردﯾﺖ (اﻟﺘﻬﺎب ﻋﻀﻠﻪ ﻗﻠﺐ).
 • آرﺗﺮﯾﺖ (اﻟﺘﻬﺎب ﻣﻔﺼﻞ) ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﮔﺬرا.
 • ذات اﻟﺮﯾﻪ.

علائم ﺑﯿﻤﺎری : ﭘﺮﯾﮑﺎردﯾﺖ، ﻫﭙﺎﺗﯿﺖ، ﮔﻠﻮﻣﺮوﻟﻮ ﻧﻔﺮﯾﺖ، ارﮐﯿﺖ، زﺧﻢ ﻣﻌﺪه، ﻋﻮارض ﻧﺮوﻟﻮژﯾﮏ ﺳﺮﺑﻠﯿﺖ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن اﻟﺘﻬﺎب ﻣﺨﭽﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ واﮐﻨﺶ ﻫﺎی اﯾﻤﻮﻧﻮﻟﻮژﯾﮏ ﯾﮑﯽ از ﻋﻮارض ﻧﺎدر آﺑﻠﻪ ﻣﺮﻏﺎن اﺳﺖ، ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎر دﭼﺎر آﺗﺎﮐﺴﯽ (اﺧﺘﻼل در راه رﻓﺘﻦ) ﻣﯽ ﺷﻮد.

آﺑﻠﻪ ﻣﺮﻏﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻣﺎدر ﺑﺎردار ﺑﻪ ﺟﻨﯿﻦ ﺳﺮاﯾﺖ ﮐﻨﺪ و ﺳﺒﺐ وزن ﮐﻢ ﻣﻮﻗﻊ ﺗﻮﻟﺪ، اﺗﺮوﻓﯽ ﮐﻮرﺗﮑﺲ ﻣﻐﺰ، ﺣﻤﻼت ﺗﺸﻨﺠﯽ، ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎدﮔﯽ ذﻫﻨﯽ، آب ﻣﺮوارﯾﺪ و ﻣﯿﮑﺮوﺳﻔﺎﻟﯽ ﺷﻮد. اﺑﺘﻼی ﻣﺎدر در 16 ﻫﻔﺘﻪ اول ﺑﺎرداری ﺑﻪ آﺑﻠﻪ ﻣﺮﻏﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺟﻨﯿﻦ و ﻋﻮارض آن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ درﻣﺎن ﺑﺎ اﯾﻤﻮﻧﻮﮔﻠﻮﺑﻮﻟﯿﻦ ﺧﺎص دارد.

درﻣﺎن آبله مرغان :

در اﮐﺜﺮ ﻣﻮارد ﻧﯿﺎز ﺑﻪ درﻣﺎن ﺿﺪ وﯾﺮوس ﻧﯿﺴﺖ و ﻓﻘﻂ درﻣﺎن ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد، ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺠﻮﯾﺰ آﻧﺘﯽ ﻫﯿﺴﺘﺎﻣﯿﻦ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﺧﺎرش ﯾﺎ ﺗﺠﻮﯾﺰ اﺳﺘﺎﻣﯿﻨﻮﻓﻦ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﺗﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد. دو ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ زﯾﺮ ﯾﮑﺴﺎل و ﺑﺎﻻی 13 ﺳﺎل، ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻞ در ﺣﺎل اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪ (ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﭘﺮدﻧﯿﺰوﻟﻮن) و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﺮادی ﮐﻪ درﺣﺎل ﻣﺼﺮف آﺳﭙﺮﯾﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﺮ اﺳﺎس آﺧﺮﯾﻦ وﯾﺮاﯾﺶ ﮐﺘﺎب ﻃﺐ ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﻠﺴﻮن ﻧﯿﺎز ﺑﻪ درﻣﺎن ﺿﺪ وﯾﺮوس (آﺳﯿﮑﻠﻮوﯾﺮ) دارﻧﺪ.

 

از شما متشکریم که تا انتهای این مقاله با ما همراه بودید. سوالات خود را در قسمت “نظرات” با ما در میان بگذارید، همچنین اگر ایده یا نظری در رابطه با این مطلب دارید، خوشحال می شویم آن را با ما در میان بگذارید.

 

جو دو سر را با خواص كاهش كلسترول خون، مقوی اعصاب، ضد عفوني كننده بدن، تقويت كننده بدن، ادرار آور و ملين، مقوی قلب و خون، تسكين دهنده درد، درمان اگزما، کاهش وزن، ضد سرطان، بدون هيچ اسانس و افزودنی شيميايی، از فروشگاه عطارک تهيه نماييد.

توجه

وب سایت عطارک در قبال نسخه های پیشنهادی و داروهای گیاهی ذکر شده، مسئولیتی نداشته و بهتر است قبل از استفاده، با پزشک و یا مشاور طب سنتی در تماس باشید.

پستهای مرتبط

هیچ
نظر ارسال شده است. لطفا شما هم نظری ارسال کنید.

0