ﺿﺮورت اﺟﺮای برنامه های ورزﺷﯽ در ﻣﺪارس

1200 بازدید
04 تیر 97
عطارک

آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺿﺮورت اﺟﺮای برنامه های ورزﺷﯽ در ﻣﺪارس

در اﯾﻦ مقاله اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ روزاﻧﻪ و اﻫﻤﯿﺖ آن در زﻧﺪﮔﯽ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ، با ﮔﺴﺘﺮش ﺷﻬﺮ ﻧﺸﯿﻨﯽ و ﮐﺎرﺑﺮد وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ و ﻧﯿﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺑﯽ ﺗﺤﺮك و اﻏﻠﺐ در وﺿﻌﯿﺖ ﺳﺎﮐﻦ، ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺗﺤﺮك روزاﻧﻪ اﻓﺮاد ﺷﺪه اﺳﺖ. ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﯾﻦ ﺳﯿﺮ ﮐﻢ ﺗﺤﺮﮐﯽ در دوران ﮐﻮدﮐﯽ و ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ، ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﻋﻮاﻗﺐ اﯾﻦ ﻓﻘﺮ ﺣﺮﮐﺘﯽ، ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ و ﮐﺎﻫﺶ زود ﻫﻨﮕﺎم ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻫﺎ و اﻣﺮاض ﻣﺘﻌﺪدی ﻣﺎﻧﻨﺪ : ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﻋﺮوق ﮐﺮوﻧﺮ ﻗﻠﺒﯽ، ﻓﺸﺎر ﺧﻮن، دﯾﺎﺑﺖ ﻧﻮع دوم، اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺮﺑﯽ ﺧﻮن، ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی اﻧﺴﺪاد رﯾﻮی و اﻟﺘﻬﺎب ﻣﻔﺎﺻﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

از ﯾﮏ ﻃﺮف ﻗﺮارﮔﯿﺮی داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﺳﻨﯿﻦ رﺷﺪ ﺟﺴﻤﯽ و ذﻫﻨﯽ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﻏﻠﺐ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﻣﺰﻣﻦ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺑﺎ ﺑﯽ ﺗﺤﺮﮐﯽ و ﭼﺎﻗﯽ ﮐﻮدﮐﺎن، اﯾﺠﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ و ورزش در زﻣﺮه اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﻣﺪارس ﻗﺮارﮔﯿﺮد. ارﺗﻘﺎء آﮔﺎﻫﯽ و ﻧﮕﺮش داﻧﺶ آﻣﻮزان در زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﺪﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد آﻧﺎن در زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﻦ وﺷﺮاﯾﻂ زﻣﯿﻨﻪ ای آﻧﺎن ﺷﻮد.

ﺿﺮورت اﺟﺮای برنامه های ورزﺷﯽ در ﻣﺪارس

ﺿﺮورت اﺟﺮای برنامه های ورزﺷﯽ در ﻣﺪارس

از ﻓﻮاﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻣﻨﻈﻢ، ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮ ﺑﺮوز ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﻣﺰﻣﻦ ﻣﺘﻌﺪدی ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﺎﺑﺖ، ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﻗﻠﺒﯽ ﻋﺮوﻗﯽ، اﻧﻮاع ﺳﺮﻃﺎن و ﭼﺎﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﭼﺎﻗﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﺴﺘﺪل ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﮐﻢ ﺗﺤﺮﮐﯽ در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن، ﺑﻮﯾﮋه ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ، ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی اﻧﺪﮐﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ در ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ اﯾﻤﻦ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮﯾﮋه در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ را دارﻧﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ زﯾﺎدی ﺑﺮ ادﻏﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه و اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻀﺎﻫﺎی اﻣﻦ ﻣﻮﺟﻮد در اﻣﺎﮐﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺪارس وﺟﻮد دارد.

 

همچنین بخوانید: ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ، ﮐﻨﺘﺮل اﺷﺘﻬﺎ و ﺗﻌﺎدل اﻧﺮژی

 

ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﯿﻮع ﻓﺰاﯾﻨﺪه اﺿﺎﻓﻪ وزن و ﭼﺎﻗﯽ در ﮐﻮدﮐﺎن را ﯾﮏ ﻣﻌﻀﻞ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻋﻼن ﻧﻤﻮده و در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ در دﻫﻪ ﻫﺎی اﺧﯿﺮ اﯾﻦ ﻋﺎرﺿﻪ ﺑﻄﻮر ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن دﭼﺎر اﺿﺎﻓﻪ وزن در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻫﺎی ﻣﻌﺘﺪدی در ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت و ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﻗﺮار دارﻧﺪ. از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮارض ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت، ﻣﯽ ﺗﻮان از اﻧﺰوای اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن ﺳﻄﺢ ﺧﻮدﺑﺎوری و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﻧﺎم ﺑﺮد.

اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﺘﺎﯾﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ ﺻﻔﺎت ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ زﺷﺖ و ﺗﻨﺒﻞ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻮرد آزار و اﻧﺰوای اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ. ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺘﺎﯾﺎن ﺧﻮد ﮐﻪ وزن ﻃﺒﯿﻌﯽ دارﻧﺪ در ﻣﻌﺮض ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﺟﺴﻤﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ از ﺟﻤﻠﻪ اﺧﺘﻼﻻت ﭼﺮﺑﯽ ﺧﻮن، ﮐﺒﺪ ﭼﺮب، ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻫﺎی ﮔﻮارﺷﯽ، اﺧﺘﻼﻻت ﻗﻠﺒﯽ ﻋﺮوﻗﯽ، ﻣﺸﮑﻼت ارﺗﻮﭘﺪی، اﺧﺘﻼﻻت ﻏﺪد درون رﯾﺰ و…

در ﺧﺼﻮص روش ﻫﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﻀﻞ ﭼﺎﻗﯽ ﺑﻮﯾﮋه درﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺘﻌﺪد ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻋﻢ از ﺧﺎﻧﻮاده، ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ، آﻣﻮزش و ﭘﺮورش، ﺷﻬﺮداری، رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﻮﯾﮋه ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺿﺮوری اﺳﺖ. در واﻗﻊ راﻫﮑﺎر واﺣﺪی در اﯾﻦ ﻣﻮرد وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ، اﻣﮑﺎن ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﮐﻨﺘﺮل اﺿﺎﻓﻪ وزن و ﭼﺎﻗﯽ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﻼﻣﺘﯽ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯿﺴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

 

از شما متشکریم که تا انتهای این مقاله با ما همراه بودید. سوالات خود را در قسمت “نظرات” با ما در میان بگذارید، همچنین اگر ایده یا نظری در رابطه با این مطلب دارید، خوشحال می شویم آن را با ما در میان بگذارید.

 

پودر ریشه آشواگاندا را با خواص افزایش دهنده حجم عضلات در بدنسازی، مقوی میل جنسی، نیرو دهنده جسمی و فکری، آرام کننده ذهن، کمک به خواب راحت و عمیق و کاهش استرس، کاهش کلسترول، بدون هيچ اسانس و افزودنی شیمیایی، از فروشگاه عطارک تهيه نماييد.

توجه

وب سایت عطارک در قبال نسخه های پیشنهادی و داروهای گیاهی ذکر شده، مسئولیتی نداشته و بهتر است قبل از استفاده، با پزشک و یا مشاور طب سنتی در تماس باشید.

پستهای مرتبط

هیچ نظر ارسال شده است.

| شما هم نظری ارسال کنید.

0