مزایایی ایجاد یک زنگ تفریح صحیح و فعال در مدرسه

3063 بازدید
03 تیر 97
عطارک
,

مزایایی ایجاد یک زنگ تفریح صحیح و فعال در مدرسه

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ روزاﻧﻪ و زﻧﮓ ﺗﻔﺮﯾﺢ

ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﮕﯿﺰه داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻪ اﺟﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ، ﺣﺘﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎی اﻧﺪکشان را ﻣﻮرد ﭘﯿﮕﯿﺮی و ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ، و اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. از روش ﻫﺎی اﺑﺘﮑﺎری ﺑﺮای اراﺋﻪ و ﻧﻤﺎﯾﺶ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ آﻣﻮزان اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. یکی از این روش ها می تواند استفاده صحیح و کاربردی از زمان زنگ تفریح باشد.

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ در اوﻗﺎت زﻧﮓ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻣﯽ ﺗﻮان ﯾﮑﯽ از راﻫﮑﺎرﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺟﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ روزاﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ 30 دﻗﯿﻘﻪ در روز ﺑﺎﺷﺪ. درﺧﻮاﺳﺖ از ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ، ﻣﻌﺎوﻧﯿﻦ ﻣﺪرﺳﻪ و داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻫﻢ ﺳﻦ ﺳﺮ ﮔﺮوه ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ در ﻫﻨﮕﺎم زﻧﮓ ﺗﻔﺮﯾﺢ، ﯾﮏ راه ﺣﻞ ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﮐﻢ ﺗﺤﺮﮐﯽ در ﮐﻮدﮐﺎن و داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎﺷﺪ. ﯾﮏ روﯾﮑﺮد ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮای ﯾﮏ زﻧﮓ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻓﻌﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ، و در واﻗﻊ ﺣﯿﺎط ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

مزایایی ایجاد یک زنگ تفریح صحیح و فعال در مدرسه

مزایایی ایجاد یک زنگ تفریح صحیح و فعال در مدرسه

ﻣﺰاﯾﺎی ﯾﮏ زﻧﮓ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻓﻌﺎل

ﯾﮏ زﻧﮓ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻓﻌﺎل ﺑﻪ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف ذﯾﻞ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.

 • اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ
 • ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﺮﮐﺎت و ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی دﺳﺘﮑﺎری
 • ﺗﺮوﯾﺞ ﺑﺎزی ﺟﻮاﻧﻤﺮداﻧﻪ
 • ﮐﺎﻫﺶ زور ﮔﻮﯾﯽ
 • ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻗﻮه اﺑﺘﮑﺎر و ﻣﻬارت ﻫﺎی ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ
 • ﺑﻬﺒﻮد ﻫﻤﮑﺎری ﮔﺮوﻫﯽ و اﺣﺘﺮام ﺑﻪ دﯾﮕﺮان
 • اﻋﻄﺎء ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﯾﮑﺴﺎن و درﮔﯿﺮ ﮐﺮدن ﻫﻤﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان
 • ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭼﻨﺪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد
 • ﺗﻔﺮﯾﺢ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ

 

همچنین بخوانید:  شور و اشتیاق غیر ممکن را ممکن می سازد

 

ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﮏ زﻧﮓ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻓﻌﺎل

 • از داﻧﺶ آﻣﻮزان ارﺷﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن زﻧﮓ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﯾﺎ ﺳﺮﮔﺮوه ﻫﺎی ﺑﺎزی ﺑﺮای ﺗﺸﻮﯾﻖ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ در ﺣﯿﺎط ﺑﺎزی ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻄﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ای ﮐﺸﻤﮑﺶ ﻫﺎ را ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد.
 • اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﻃﻖ آﺳﻔﺎﻟﺘﻪ و رﻧﮓ آﻣﯿﺰی آن ﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﺪارك ﻣﮑﺎن ﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ.
 • ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﻼس ﯾﺎ ﮔﺮوه ﮐﯿﺖ ﻫﺎ ﯾﺎ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻻزم در ﻇﺮوف ﻣﻌﯿﻦ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
 • ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ زﻧﮓ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻓﻌﺎل ﺗﺮ از ﺟﻮرﭼﯿﻦ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.
 • ﺗﺪارك زﻧﮓ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﺑﺮای ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ و ﺳﺎزﻣﺎن دﻫﯽ ﯾﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮔﺮوﻫﯽ و ﺳﭙﺲ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ در اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺑﺎزی. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺼﻮل ﺳﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ را ﻃﺮح رﯾﺰی و ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
 • ﺑﺮای درﮔﯿﺮ ﮐﺮدن ﺗﻤﺎم داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺗﺠﻬﯿﺰات، ﻣﻬﺎرت ها، ﻣﺴﺎﻓﺖ و ﻓﻀﺎی اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ را ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
 • ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺎزی در ﺣﯿﺎط ﻣﺪرﺳﻪ را اﻋﻼن و ﺑﺮای رﻋﺎﯾﺖ اﻓﺮاد در ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺼﺐ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
 • ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺳﺎزه ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺣﯿﺎط ﻣﺪرﺳﻪ را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺮرﺳﯽ و از ﻧﻈﺮ اﯾﻤﻨﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

 

 

 

از شما متشکریم که تا انتهای این مقاله با ما همراه بودید. سوالات خود را در قسمت “نظرات” با ما در میان بگذارید، همچنین اگر ایده یا نظری در رابطه با این مطلب دارید، خوشحال می شویم آن را با ما در میان بگذارید.

 

انجیر خشک را با خواص کمک به کاهش وزن، درمان یبوست، جلوگیری از پوکی استخوان، کاهش ابتلا به بیماری های قلبی و انواع مختلف سرطان، تنظیم کننده فشار خون، درمان اختلالات پوستی، پیشگیری از زایمان زودرس، تقویت حافظه، بدون هيچ اسانس و افزودنی شيميايی، از فروشگاه عطارک تهيه نماييد.

توجه

وب سایت عطارک در قبال نسخه های پیشنهادی و داروهای گیاهی ذکر شده، مسئولیتی نداشته و بهتر است قبل از استفاده، با پزشک و یا مشاور طب سنتی در تماس باشید.

پستهای مرتبط

هیچ نظر ارسال شده است.

| شما هم نظری ارسال کنید.

0